1       Όροι Χρήσης

Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου, της εταιρείας ΕΤΕΚΑ Α.Ε. είναι: https://eteka.com.gr.

Η χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της ανακοίνωσης αυτής και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου,για την προστασία του ατόμου και τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 GDPR της ΕΕ).

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού συγκεκριμένου τόπου οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει, να κατανοήσει και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης. Εάν ο χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε χρήση σημαίνει τη ρητή αποδοχή και συγκατάθεση των εν λόγω όρων χρήσης.

Οι όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση.

2       Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, εκτός των ρητά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους, κλπ.

Η ύπαρξη αλλαγών, στο περιεχόμενο των σελίδων δεν προϋποθέτει σχετική ειδοποίηση. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

3       Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του δικτυακού τόπου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με βάση την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της ανακοίνωσης αυτής, καθώς και στους κανονισμούς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου, σχετικά με την προστασία του ατόμου και τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η λειτουργία του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την τήρηση αρχείου που περιλαμβάνει τα υποβαλλόμενα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών.

Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή του δικτυακού τόπου στο [email protected], προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του αρχείου αυτού, τη διόρθωσή του, την τροποποίησή του ή τη διαγραφή του.Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας ΕΤΕΚΑ Α.Ε. ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τη συλλογή προσωπικών στοιχείων, από τους ιστοτόπους αυτούς.

4       Συλλογή Δεδομένων

4.1        Αρχεία Καταγραφής (Log Files)

Οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου (IP)χρησιμοποιούνται από τον δικτυακό τόπο, για τη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής σύνδεσης και επικοινωνίας, την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν την επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστοτόπου

4.2        Cookies

Μικρά αρχεία δεδομένων (cookies) ζητούνται από το πρόγραμμα περιήγησης για την αναγνώριση του χρήστη/επισκέπτη, ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου.Αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο και στο πρόγραμμα περιήγησης και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση πρόσβασης σεσυγκεκριμένες υπηρεσίες, σε σελίδες και για στατιστικούς λόγους. Μερικά από τα δεδομένα που περιέχονται στα αρχεία αυτά αφορούν την ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης, τις ρυθμίσεις γλώσσας, τις προτιμήσεις χρήστη.Η διαγραφή τους μπορεί να γίνει εύκολα, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης.

4.3        Δεδομένα Πρατηριούχων

Τα προσωπικά δεδομένα των πρατηριούχων/συνεργατών που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης μεταξύ αυτών και της ΕΤΕΚΑ, βάσει του Άρθρου 6 παρ.1 στοιχείο β’ ΓΚΠΔ, επεξεργάζονται από την εν λόγω εταιρεία μόνο για τους κάτωθι σκοπούς τηρουμένης πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας:

 • Συμμόρφωση της εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της (λ.χ. για φορολογικούς σκοπούς).
 • Εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματική οργάνωση της εταιρείας.
 • Δημιουργία και επικαιροποίηση αρχείου πρατηριούχων.
 • Άμεση και αποτελεσματική διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ορθής εκπλήρωσης των καθηκόντων μας.

4.4        Διατήρηση Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήραδιατηρούνται για το απαραίτητο χρονικό διάστημα που προτάσσουν οι προαναφερόμενοι σκοποί επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να ξεπερνούν το χρονικό διάστημα που ορίζει η κείμενη εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία.

5       Δικαιώματα

Εφόσον ζητηθεί, ένα εξαγόμενο αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να εξαχθεί από το δικτυακό τόπο. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαγράφουν ανά πάσα στιγμή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εκτός των στοιχείων που χρειάζονται για λόγους διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφάλειας.

 

Τα παρακάτω δικαιώματα ισχύουν για κάθε χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου:

 • το δικαίωμα πρόσβασης
 • το δικαίωμα εναντίωσης
 • το δικαίωμα φορητότητας
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης
 • το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων
 • το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων
 • το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία για τη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

6       Επικοινωνία

Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει για οποιαδήποτε πληροφορία, αίτημα ή άσκηση των δικαιωμάτων του αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα με το διαχειριστή του δικτυακού τόπου στο :

e-mail : [email protected]

Τηλ : 210 4002658

Fax : 210 4002607

Διεύθυνση : Τριπόλεως 2, Πέραμα, Τ.Κ 188 63,

ή/και συμπληρώντας την ακόλουθη αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (LINK)

Η ΕΤΕΚΑ Α.Ε. υποχρεούται να απαντήσει στο αίτημά εντός μηνός από την παραλαβή του (η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες υπό τις οριζόμενες στον ΓΚΠΔ προϋποθέσεις). Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 11 ΓΚΠΔ, όταν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, η ΕΤΕΚΑ Α.Ε. δύναται να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας  του υποκειμένου των δεδομένων.

Ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Φόρμα Υποβολής αιτήματος άσκησης δικαιώματος για Προσωπικά Δεδομένα